STRONA GŁÓWNA | KOMUNIKATY | LEKARZE | KLIENCI | POWIĄZANE | KONTAKT  GODZINY PRACY URZĘDU

pn 8 - 18
wt - pt 8-16
(ze względu na możliwość nieobecności pracowników z powodu prowadzenia czynności w terenie, wskazane jest wcześniejsze umówienie telefoniczne)GODZINY WYDAWANIA ŚWIADECTW

pn - pt 10-14


Uwaga! Płatność tylko gotówką!
Wzór Powiadomienia o zamiarze dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa.


Ulotka dla hodowcy świń.


Ważny komunikat dla podmiotów organizujących wystawy zwierząt!!!


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
Życzenia wielkanocne

Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.


Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń.


Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń.


Nowy wzór "Powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny".Materiały szkoleniowe dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń dla hodowców.Materiały szkoleniowe dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń dla lekarzy.Zarządzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Ważna informacja dotycząca zakazu stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich. TUTAJ

Informacja o wyniku postępowania na dostawę samochodu do PIW w Warszawie.Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: "Dostawa samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie", oznaczenie sprawy: PIW/ZAM/1/2013 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

INTER AUTO Wiesław Siwek

Pękowice ul. Jurajska 50B

32-087 Zielonki

Cena brutto oferty wynosi: 68 350,00 zł.


Wyniki naboruPowiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje o wyniku naboru na stanowisko inspektora d/s zdrowia i ochrony zwierząt nr ogłoszenia w BIP 155520 została zakwalifikowana pani Iwona Monika Trzcińska.

Na stanowisko inspektora d/s kontroli pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych nr ogłoszenia w BIP 155522 została zakwalifikowana pani Julia Nowogrodska.


Lista osób spełniających wymogi formalne do przyjęcia do pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie.Ogłoszenie nr 155520 w internetowej bazie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w Służbie Cywilnej. Umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Wykaz osób spełniających wymagania formalne do przyjęcia do pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie, które zgłosiły swoje kandydatury do przyjęcia do pracy w Inspekcji Weterynaryjnej i potwierdziły przybycie na rozmowy kwalifikacyjne w dn. 18.11.2013r.

  Łącznie wpłynęło 19 ofert. Wszystkie spełniały wymagania formalne.
  Ofertę złożyli:
 1. mgr inż. Hubert Szyszło
 2. mgr inż. Katarzyna Stachurska
 3. dr nauk roln. mgr inż. Krzysztof Głowacz
 4. mgr inż. Agnieszka Śledź
 5. mgr inż. Joanna Litwinowicz-Skwarska
 6. mgr inż. Marta Lissowska
 7. lek.wet. Ewa Czarnacka-Chalimoniuk
 8. mgr inż. Marta Janecka
 9. mgr inż. Joanna Barańska
 10. lek. wet. Agata Rejter
 11. lek.wet. Aleksandra Cieślukowska
 12. lek.wet. Julia Nowogrodska
 13. lek.wet. Małgorzata Szydło
 14. lek.wet. Kinga Woszczyk
 15. mgr. inż. Agata Kurowska
 16. lek. wet. Iwona Monika Trzcińska
 17. lek.wet. Agata Raduj
 18. mgr inż. Marta Gawryś
 19. lek. wet. Antonina RybarczykOgłoszenie nr 155522 w internetowej bazie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w Służbie Cywilnej. Umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Wpłynęła jedna oferta do przyjęcia do pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie, spełniająca wymagania formalne. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku Inspektoratu w dn. 18.11.2013r.

Ofertę złożyła: lek.wet. Ewa Czarnacka-Chalimoniuk
Dostawa samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 euro na "Dostawę samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie, oznaczenie sprawy: PIW-ZAM/1/2013.


Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2013r. o godz. 10:30.


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 listopada 2013r. o godz. 11:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.11.2013 pod nr 449234 - 2013.


Lista plików:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 3. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 5. Formularz oferty
 6. Umowa
 7. Oświadczenie - grupa kapitałowa

Pytania i odpowiedzi nr 1


Pytania i odpowiedzi do SIW2 nr 2-2
Ogłoszenie nr 155520 o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt.


Ogłoszenie nr 155522 o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. kontroli pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.


Afrykański Pomór Świń na Białorusi


Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wykrycia pierwszego ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń w rejonie iwiejskim, obwodu grodzieńskiego na Białorusi. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii, ASF - szacowanie ryzyka


Ważny komunikat dla podmiotów organizujących wystawy zwierząt!!!


KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje, że weterynaryjna odznaka identyfikacyjna z numerem: 146308 została zgubiona przez urzędowego lekarza weterynarii na terenie targu zwierząt w Radzyminie podczas wykonywania czynności służbowych.

Posługiwanie się ww. weterynaryjną odznaką identyfikacyjną przez osoby nieupoważnione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie jest niezgodne z prawem.

Ewentualnego znalazcę odznaki bardzo prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Warszawie ul. Gagarina 15, tel. 22 8404333 lub 22 8411319.

Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko referenta do spraw administracyjnych


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie zawiadamia, że unieważnia nabór zamieszczony w ogłoszeniu nr 132277 z dnia 22.02.2011r. w celu zastąpienia nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko referenta do spraw administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie z powodu ustania przesłanki stanowiącej podstawę naboru (przeniesienie na w/w stanowisko innego pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie).
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje, iż nadesłane do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone i usunięte z nośników informatycznych po upływie miesiąca. Do tego czasu można odbierać w/w dokumenty w siedzibie Inspektoratu w Warszawie ul. Gagarina 15 w godz. 8-16.00 od poniedziałku do piątku.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie 00-753 Warszawa ul. Gagarina 15.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b e d n e
* wykształcenie: średnie
* pozostałe wymagania niezbędne:
o obsługa programów biurowych w komputerze
o umiejętność nawiązywania kontaktów

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów: 04-03-2011
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Gagarina 15 00-753 Warszawa
Inne informacje:
Szczegółowych informacji udziela Iwona Rodziewicz pod nr tel. 22-841-13-19
ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII Z 03.01.2011 w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.


Na podstawie par. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego (Dz.U.Nr27, poz. 182) zarządza, co następuje:
par 1.

Postanawiam przeprowadzić egzaminy ze znajomości zagadnień wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego, w roku 2011, w dniach: 18 marca, 10 czerwca, 23 września, 2 grudnia.
Par. 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

29.11.2010r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

20.11.2010r.Informacja o zmianie terminu składanie ofert - nowy termin 25.11.2010 r.

15.11.2010r.Informacja dotycząca zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Szczegóły 1 Szczegóły 2 Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do SIWZ

15.09.2010r.
Przepisy prawne dotyczące znakowania bydła i wołowiny. Rozporządzenie WE nr 1760/2000, Rozporządzenie WE nr 1825/2000 oraz Rozporządzenie WE nr 275/2007.

26.04.2010r.Wzór Powiadomienia o zamiarze dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa.zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. 2007r. nr 132 poz.9722).


01.06.2010r.  Wykaz osób spełniających wymagania formalne: dotyczy ogłoszenia
 • 123330 w BIP
 • 123334 w BIP.

adres- 00-753 Warszawa ul.Gagarina 15 Czynny w godzinach: Pn. 8 - 18, wt - pt 8 - 16 telefon : 022-840-43-33, 022-841-13-19 fax: 022-841-14-08 poczta@piwwawa.com.pl